ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βασικό στόχο του σχεδιασμού μεταλλικών κτιρίων της εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. συνιστά η λεπτομερής ανάλυση όλων των επιμέρους φορέων και συνδεσμολογιών ώστε να διασφαλιστεί περιορισμός του εμπλεκόμενου κόστους και του απαιτούμενου χρόνου κατά την κατασκευή, αποφυγή λαθών κατά τη συναρμολόγηση, ασφάλεια τόσο κατά την ανέγερση όσο και τη χρήση του κτιρίου, απόλυτη στεγανοποίηση των εσωτερικών χώρων της κατασκευής και λειτουργικότητα του τελικού παραδοτέου με γνώμονα τις ειδικές απαιτήσεις και τη χρήση της κάθε κατασκευής.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η ευρωστία και ανθεκτικότητα μιας μεταλλικής κατασκευής δεν συνεπάγεται σε καμμία περίπτωση την επιλογή υπερμεγεθών φορέων με υπερβολικά μεγάλα περιθώρια ασφάλειας. Δεδομένης της τεχνογνωσίας και της πολυετούς εμπειρίας που διαθέτουμε σε ότι αφορά στη μελέτη και το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την αρτιότητα των κτιριακών εγκαταστασάσεων αλλά και την πλήρη συμμόρφωση αυτών με τον Ευρωκώδικα 3, που διέπει τις διαδικασίες μορφοποίησης χάλυβα, και ειδικότερα το πρότυπο ΕΝ 1090-2. Παραλληλα η υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση των στελεχών μας επιτρέπει εύστοχες συμβουλευτικές παρεμβάσεις για την επίλυση κατασκευαστικών ζητημάτων που θα προκύψουν.

Αναλυτικότερα οι επιμέρους δράσεις σχεδιασμού των μεταλλικών κατασκευών περιλαμβάνουν:

  • μελέτη των σχεδίων αδειοδότησης της κατασκευής και συνάντηση με τον μελετητή μηχανικό για τη διευθέτηση ή επίλυση τεχνικών/ κατασκευαστικών ζητημάτων
  • τρισδιάστατη μοντελοποίηση κτιρίου σε εξειδικευμένο λογισμικό (STUCAD - BOCAD) και παρουσίαση στον Κύριο του Έργου και τον μελετητή μηχανικό
  • αποτύπωση θέσεων αγκυρίων θεμελίωσης και επικαιροποίηση τρισδάστατου μοντέλου με βάση τα νεά δεδομένα χωροθέτησης του κτιρίου
  • εξαγωγή απαιτούμενων σχεδίων και φύλλων κοπής
  • παρακολούθηση διεργασιών διαμόρφωσης χάλυβα

 Ειδικότερα κατά τη φάση του σχεδιασμού παράγονται αυτόματα τα ακόλουθα:

  • γενικά σχέδια της κατασκευής όπως κατόψεις, τομές και σχέδια εδράσεων
  • σχέδια κοπής διάτρησης μελών, ειδικών τεμαχίων και πλακών (φύλλα κοπής)
  • σχέδια συναρμολόγησης μελών (μοντάζ)
  • κατάλογοι υλικών στους οποίος περιλαμβάνονται για κάθε στοιχείο (μέλος, ειδικό τεμάχιο ή πλάκα) το μαρκάρισμα, η θέση στο μοντέλο, το βάρος και η επιφάνεια βαφής
  • αρχεία DSTV για τον προγραμμτισμό μηχανών CNC

 

   

 

© Papadopoulos Organisation 2018 - All rights reserved. | Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων HellasSITES